Anmälan till Din Bild Workshop
Tjeckien 17-21 april 2024
Inställd

Anmälan

Genom att lämna in anmälan godkänner du Avtalsvillkoren för Din Bild Workshop (se nedan) och Integritetspolicy

Avtalsvillkor för Din Bild Workshop

 1. Totalpriset för workshopen är 15 000 SEK inkl. moms och omfattar undervisning, guidning och transporter mellan fältarbeten och utbildningslokal. Leif Elison Konsult AB är endast arrangör av fotoworkshops. Leif Elison Konsult AB är inte paketresearrangör och ställer inga resegarantier.

 2. Anmälningsavgiften 5 000 SEK erläggs inom 10 dagar efter bokningsbekräftelsen erhållits.

 3. Slutbetalningen 10 000 SEK erläggs senast 60 dagar innan workshopens start.

 4. Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen via e-post bekräftat deltagarens anmälan. Arrangören ska bekräfta deltagarens anmälan utan dröjsmål. Om anmälningsavgiften inte är arrangören tillhanda inom 10 dagar efter bokningsbekräftelse så sägs avtalet upp automatiskt.

 5. Deltagaren får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i workshopen.

 6. Deltagaren har rätt att avbeställa workshopen. Anmälningsavgiften kommer dock inte återbetalas. Sker avbeställningen 60 dagar eller mindre före workshopstart sker ingen återbetalning alls.

 7. Om deltagaren inte erlägger slutbetalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd.

 8. Workshopen kräver ett minsta deltagarantal för att kunna genomföras, minst 6 personer. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in en workshop fram till 14 dagar innan start, pga. för få antal deltagare. Deltagaren har i sådana fall rätt till full återbetalning.

 9. Workshopen har ett maximalt deltagarantal, max 8 personer. Om anmälan sker efter att workshopen är fullbokad erbjuds en plats på reservlista.

 10. Vid sjukdom hos arrangören kommer workshopen att ställas in och avtalet sägs upp. Deltagaren har i sådana fall rätt till full återbetalning.

 11. Både arrangören och deltagaren har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av workshopen väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på platsen för genomförandet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Deltagaren har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har deltagaren inte rätt till skadestånd. Deltagaren har i sådana fall rätt till full återbetalning.

 12. Deltagaren skall vara minst 18 år.

 13. Deltagaren bör vara vid god hälsa och kondition. Det är viktigt att deltagare med medicinska besvär och deltagare med krav på speciell kosthållning meddelar arrangören om detta innan workshopen. Vissa fältarbeten i workshopen ställer höga krav på deltagarens hälsa. Arrangören har rätt att förklara en deltagare oförmögen att genomföra fältarbeten i workshopen vid valfri tidpunkt under workshopen, om arrangören anser att deltagarens hälsa ej motsvarar kraven eller om deltagaren äventyrar sin egen och/eller andra deltagares säkerhet. Återbetalning sker inte vid ett dylikt tillfälle. Genom att betala anmälningsavgiften intygar deltagaren att han/hon ej lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna utsätta denne och/eller andra deltagare för fara under workshopen.

 14. Programmet är preliminärt och kan ändras pga väderlek och avstängda vandringsleder.

 15. Arrangören tar inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, terrorism eller annat som vi ej råder över. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall, som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Arrangören råder deltagaren att teckna rese- och olycksfallsförsäkring för att täcka kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och arrangören avsäger sig allt ansvar.

 16. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av allmän domstol.

© Copyright Leif Elison Konsult AB